THỎA THUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÁT SINH
Shopnow cung cấp dịch vụ xây dựng Chức Năng Phát Sinh (gọi tắt là CNPS), dưới hình thức các chuyên viên lập trình phần mềm, thiết kế của Shopnow xây dựng và phát triển các tính năng đặc thù theo nhu cầu của khách hàng. 

Shopnow định nghĩa một yêu cầu sẽ thuộc dạng CNPS như sau:
 • Tính năng mà tài khoản khách hàng không thể thao tác bằng công cụ quản trị website.
 • Tính năng mà tài khoản quản lý cao cấp do Shopnow quản lý không thể thao tác tức thời (thời gian thao tác lâu hơn 10 phút) ở công cụ quản trị website.
 • Tính năng mà không nằm trong “Kho Ứng Dụng” hiện có do Shopnow cung cấp.
 • Tính năng mà các chuyên viên kỹ thuật Shopnow không thể thao tác tức thời (thời gian thao tác lâu hơn 10 phút) ở phía hệ thống nền phía sau (Server Back-End).
 • Các tính năng không nằm trong chính sách hỗ trợ miễn phí mà bạn có thể thao tác được bằng công cụ nhưng bạn muốn Shopnow thực hiện thay bạn.

Dịch vụ xây dựng CNPS được áp dụng cho 2 loại hình sau:
 • Các gói dịch vụ thiết kế Website được duy trì và vận hành bởi Shopnow.
 • Phát triển thêm tính năng cho dịch vụ Gia công Website.

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn hiểu và đồng ý các khoản sau:
 • Các CNPS là được xây dựng theo nhu cầu riêng của bạn, không nằm trong bất kỳ gói dịch vụ được thiết kế sẵn do Shopnow cung cấp.
 • Các CNPS phải do bạn mô tả chi tiết về nghiệp vụ vận hành, Shopnow sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin mô tả và được thể hiện qua Phụ Lục Hợp Đồng (PLHĐ). Shopnow cũng không chịu trách nhiệm khi nghiệp vụ đó không thực tiễn hoặc không áp dụng được trong thực tế.
 • Các CNPS  không có giá cố định, nó tùy thuộc vào nhu cầu chức năng bạn xây dựng. Shopnow sẽ tiếp nhận chi tiết mong muốn của bạn, sau đó sẽ phân tích và báo chi phí cụ thể.
 • Trong quá trình xây dựng CNPS, có thể có nhiều chức năng bạn tham khảo từ các website khác. Bạn đồng ý rằng các website đó chỉ mang tính tham khảo tương đối và không có cơ sở so sánh để nghiệm thu dự án. Mọi nghiệp vụ phải được mô tả trong PLHĐ.
 • Shopnow chỉ chịu trách nhiệm các CNPS hoạt động tốt trên hạ tầng máy chủ do Shopnow cung cấp. Trong trường hợp bạn di chuyển toàn bộ Website (bao gồm cả CNPS) về hạ tầng máy chủ của bạn, thì bạn phải có trách nhiệm tự khắc phục các vấn đề không tương thích nếu xảy ra.